Pár vět o nás

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.

Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Poznáváme svět“.

166 dětí je rozděleno do 7 tříd, které jsou pro lepší orientaci označeny symboly jablíčko, květinka, hruška, sluníčko, beruška, kuřátko a včelka. Všechny třídy jsou věkově heterogenní. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd se snažíme, pokud je to možné, o zachování sourozeneckých vazeb či kamarádských vztahů, individuálních potřeb dětí a můžeme také zohlednit požadavky rodičů.

Podle potřeby vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (speciální pedagogická centra a pedagogicko – psychologické poradny).

ŠVP umožňuje, aby třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky.

Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Zaměřujeme se především na sebeobsluhu a rozvoj sociálních dovedností.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název programu je „Poznáváme svět“ a je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních období. Obsah jednotlivých bloků vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání, tyto se v podobě dílčích cílů promítají do pěti vzdělávacích oblastí. Vzdělávací nabídka je pestrá a široká, odpovídá mentalitě předškolního dítěte, respektuje věk dětí a jejich individuální možnosti, umožňuje pedagogům postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Jednotlivé bloky se vzájemně prolínají, doplňují a jejich trvání není časově omezeno, což umožňuje pružně reagovat na okamžitou situaci.

Program se uskutečňuje na základě zásad osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání. Umožňuje dětem získávat nové poznatky prostřednictvím prožitkového učení.

V rámci zájmové činnosti se mohou děti seznamovat s anglickým jazykem, učí se hrát na zobcovou flétnu, zpívají v pěveckém sboru, navštěvují plavecký kurz a gymnastiku. Součástí naší edukační práce je logopedická prevence.

SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ

Snažíme se dávat zákonným zástupcům zřetelně najevo, že mateřská škola je místo, kde jsou vítáni, kde mohou bez obav hovořit o všem, co je při výchově vlastních dětí tíží i těší. Poskytujeme zákonným zástupcům poradenský servis před vstupem dětí do povinného vzdělávání formou individuálních pohovorů. Informujeme zákonné zástupce a ostatní veřejnost o činnosti školy (třídní schůzky, nástěnky v šatnách, webové stránky, články v místním tisku).

Cílem je získat zájem zákonných zástupců dětí o veškeré dění v MŠ  (účast na akcích školy a případná aktivní spoluúčast při organizaci těchto akcí, pořádání odborných přednášek, besed, tvořivých dílen, sportovních akcí a výletů, využití anket a dotazníků ke zjištění názorů na různé oblasti práce školy a případných námětů na její změnu nebo obohacení).