Školní řád

 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Tento školní řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání.

 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců

Práva dětí:

Dítě má právo:

 • Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte
 • Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
 • Na výběr kamarádů
 • Na volnost pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny
 • Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými pracovnicemi
 • Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním
 • Na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové činnosti přiměřené věku dítěte
 • Na vzdělání a školské služby / dle § 21ŠZ /
 • O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce – nese tudiž primární zodpovědnost za dítě

Práva zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají právo:

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců: / dle § 22 ŠZ/

 • Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • Na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí
 • Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku / dle § 28 odst. 2 ŠZ / a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích / např. rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště, údaje o zdravotním postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte a telefonické spojení…/

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a mateřské školy.

Pedagogové usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou.

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět.

Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.Jsou pravidelně informováni o všem , co se v mateřské škole děje/ prostřednictvím nástěnek, www.stránek, individuálních pohovorů /.Projeví – li zájem, mohou se podílet na přípravě ŠVP, při řešení vzniklých problémů.

Pedagogové informují zákonné zástupce o prospívání jejich dětí, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení . Domlouvají se se zákonnými zástupci na společném postupu při vzdělávání a výchově dítěte – konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy.

Pedagogové chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s zákonnými zástupci ohleduplně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě, nabízí zákonným zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin ve dnech pondělí – pátek.
 • Provoz mateřské školy je přerušen nebo omezen po dohodě se zřizovatelem v době hlavních nebo vedlejších školních prázdnin. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dva měsíce předem.
 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti 3 – 6 leté a to v září daného školního roku.
 • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhoduje ředitelka školy.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Mateřská škola je pětitřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Třídy jsou věkově smíšené. O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy.
 • Ředitelka školy dohodne po přijetí dítěte do mateřské školy se zákonnými zástupci způsob a délku docházky dítěte do mateřské školy. Dítě by mělo přicházet do mateřské školy do 8,30 hodin, protože potom se budova školy z bezpečnostních důvodů uzamyká.Při jiném příchodu dítěte do mateřské školy využívá zákonný zástupce zvonku.
 • Zákonný zástupce nebo pověřené osoby musejí předat dítě učitelce osobně!
 • Z mateřské školy může být dítě vyzvednuto kdykoliv během dne zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Toto zmocnění platí pro celý pobyt dítěte v mateřské škole.
 • Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu
 • Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je zákonný zástupce povinen ohlásit předem. Není –li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Dětem v mateřské škole se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu mateřské škole.Úplata za školní stravování se hradí složenkou nebo sporožirovým účtem pro ŠJ při ZŠ Kravaře, Komenského ul..Výše úplaty se řídí zvláštním předpisem , o kterém informuje vedoucí školní jídelny na nástěnce v šatnách dětí.
 • Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu, která je určena na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské škole. Úplatu je povinen uhradit zákonný zástupce vždy do 15. dne daného měsíce ve výši 300,- kč převodem na účet mateřské školy č. 1849691319/0800. U dětí, které dovrší v době od 1.9.do 31.8. příštího roku 6 let věku je vzdělávání bezúplatné. Děti, kterým byla odložena povinná školní docházka pro školní rok 2012/2013 jsou osvobozeny od úplaty od 1.9.2012 do 31.12.2012. Úplatu za PV platí tyto děti až od 1.1.2013 ve stejné výši, jako ostatní děti.
 • Do mateřské školy dítě potřebuje přezůvky, pyžamo, sportovní oblečení a obutí pro pobyt venku, kapesníky, zubní pastu, zubní kartáček.
 • Za cennosti , donesené hračky a předměty z domu mateřská škola neručí!
 • Stížnosti, oznámení a podněty práci mateřské škole se předávají ředitelce školy / případně její zástupkyni / , která je v zákonné době vyřeší nebo postoupí nadřízeným orgánům.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Ředitelka je povinna prostřednictvím pedagogických pracovnic zabezpečit dohled nad dětmi.Pedagogické pracovnice jsou odpovědny za bezpečnost dětí od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

K zabezpečení bezpečnosti dětí mimo mateřskou školu je vydána směrnice k zajištění bezpečnosti při práci s dětmi, kterou jsou povinny pedagogické pracovnice dodržovat.

Děti jsou během pobytu dětí v mateřské škole seznamovány a poučovány o bezpečném chování při různých činnostech a v různých situacích.

V případě úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc.

Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů. O úraze, kde bylo nutné lékařské ošetření, vyplní učitelka záznam o úraze.

Děti jsou proti úrazu pojištěny hromadně u zřizovatele mateřské školy – Města Kravaře.

Mateřská škola vytváří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte.

Každá třída mateřské školy má svůj třídní vzdělávací program, s kterým jsou rodiče seznámeni na nástěnce, který je pružný, flexibilní, aby mohl reagovat pružně na aktuální potřeby dětí a aktuální situace vzniklé v mateřské škole.

Do mateřské školy mohou chodit jen zdravé děti!

Vyskytne – li se v rodině infekční onemocnění, povinností zákonného zástupce je tuto skutečnost oznámit v mateřské škole.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje mateřská škola na oblast šikany a vandalismu.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy.

Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu, ve kterém zákonní zástupci naleznou podrobnější informace o mateřské škole.